Tài liệu Pháp lý

Bảo mật của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các tài liệu liên quan dưới đây, cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào do chúng tôi ban hành theo thời gian, sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Bạn nên đọc và hiểu các tài liệu này trước khi mở tài khoản với FXGiants.
Điều khoản Kinh doanh
Chính sách Bảo mật
Afilliate Agreement
Anti-Money Laundering Policy